Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Võ Bẩm

Xã Tịnh Khê, Tp Quảng Ngãi
02553686439
c2vobam.thanhpho@quangngai.edu.vn